ระบบขอสร้าง/ย้าย/ยกเลิก

บทเรียนออนไลน์ระบบ RRU LMS

Username/Password = บัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต

คู่มือการขอสร้างบนเรียนออนไลน์บนระบบ RRULMS


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กำหนดใช้ (Web Browser) Google Chrome หรือ Mozilla Firefox ในการใช้งานระบบเท่านั้น
*** ส่วน Web Browser Internet Explorer(IE) ไม่แนะนำให้ใช้งาน