ข่าวและประกาศ

ปิดให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 
 
รูปภาพของประสาร โปร่งธุระ
ปิดให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โดย ประสาร โปร่งธุระ - Saturday, 12 January 2019, 7:41AM
 

เนื่องด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(Uninet) ปิดให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่  11 มกราคม 2562 เวลา 18.00น. ถึงวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 8.00น. ซึ่งส่งผลให้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการแก่สถานศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยไม่สามารถให้บริการได้ ขณะนี้ กำลังดำเนินการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำรองความเร็ว 100 Mbps เป็นการชั่วคราว

76 คำ